Charakteryzuje się korowanie na czerwono, na biało, struganie, korowanie pasami oraz srokaczenie. Przy korowaniu drewna na czerwono eliminuje się z drewna korowinę z pozostawieniem łyka, na biało – eliminuje się znaczniejszą część łyka, struganie polega na zestruganiu całości łyka, wielokrotnie łącznie z zewnętrznym słojem drewna. Korowanie pasowe oraz srokaczenie jest częściowym zdjęciem korowiny pasami albo przez miejscowe nacinanie siekierą. Teraz wykorzystywane jest korowanie na czerwono (np. drewna kopalniakowego w korowarkach VK-16), na biało (drewna stosowego w korowarkach bębnowych) oraz struganie ręczne słupów teleenergetycznych. W zasadzie manualne korowanie drewna w leśnictwie nie ma teraz konkretnego znaczenia. Ogranicza się ono do korowania niewielkiej ilości drewna stosowego, słupów teleenergetycznych oraz pułapek. Czynność tę wykonuje się za pomocą korowników (korowaczek) łopatkowych, ośników klamrowych oraz strzemiączkowych. Korując drewno ręcznie na stoku należy go uchronić przed obsunięciem; przy korowaniu robotnik musi stać od strony stoku. Drewno stosowe może być korowane ręcznie wyłącznie na stojaku.
	korowanie drewna

Teraz korowanie drewna przeprowadzane jest prawie tylko maszynowo. W Lasach Państwowych w największej ilości koruje się drewno kopalniakowe na składnicach spedycyjno-manipulacyjnych za pomocą korowarek przejezdnych VK-16. Na pewnych składnicach pracują linie półautomatyczne obróbki drewna średniowymiarowego, do jakich włączone są korowarki, a nawet obtaczarki.

Korowanie papierówki przejmują zakłady celulozowo-papiernicze stosując korowarki bębnowe korujące drewno lepiej, szybciej oraz taniej aniżeli przy korowaniu tradycyjnym lub za pomocą technicznych korowarek nożowych. Przy korowaniu drewna za pomocą wykorzystywanych w leśnictwie korowarek mechanicznych pracuje zespół, którego wszyscy członkowie w zasadzie winni posiadać uprawnienia operatora albo choćby winni umieć wyłączyć napęd korowarki. W czasie pracy korowarki muszą mieć wszelkie zabezpieczenia oraz ochrony założone w sposób zgodny z przepisami.

Korowanie drewna