Czym jest władza rodzicielska a jakie są zasady jej wykonywania?

Portal prawny

Czym jest władza rodzicielska?

Władza rodzicielska to prawo i obowiązek opieki nad dzieckiem, który przysługuje rodzicom lub innym osobom uprawnionym do jej wykonywania. Władza rodzicielska obejmuje zarówno prawa, jak i obowiązki dotyczące wychowania, edukacji, zdrowia i bezpieczeństwa dziecka. Prawo do władzy rodzicielskiej przysługuje każdemu dziecku, bez względu na jego pochodzenie czy sytuację materialną.

Władza rodzicielska może być wykonywana przez jednego lub oboje rodziców. Jeśli tylko jeden z rodziców ma prawo do jej wykonywania, drugi może mieć określone prawa i obowiązki wobec dziecka. W niektórych przypadkach władza rodzicielska może być powierzona innemu członkowi rodziny lub opiekunowi.

Jakie są zasady wykonywania władzy rodzicielskiej?

Zasady wykonywania władzy rodzicielskiej są określone przez ustawodawstwo państwowe. Zazwyczaj obejmują one takie kwestie, jak: decyzje dotyczące edukacji i religii dziecka, zapewnienie odpowiedniego poziomu opieki medycznej i bezpieczeństwa oraz ustalenie miejsca zamieszkania dziecka.

Rodzice mają również obowiązek zapewnienia dziecku odpowiedniego poziomu życia materialnego. Oznacza to, że muszą oni zapewnić mu odpowiedni poziom żywności, ubrania i schronienia oraz inne potrzebne rzeczy. Rodzice mogą również ustanawiać reguły dotyczące postępowania dziecka oraz określać granice swobody.

Kto może wykonywać władze rodzicielską?

Prawo do wykonywania władzy rodzicielskiej przyznawane jest na podstawie ustawodawstwa państwowego. Zazwyczaj prawo to przyznawane jest naturalnym rodzicom dziecka – matce i ojcu. W niektórych sytuacjach prawo to może być powierzone innemu członkowi rodzinny lub opiekunowi.

W niektórych sytuacjach sądy mogą orzeknąć ograniczenia lub całkowite pozbawienie któregokolwiek z rodziców prawa do wykonywania władzy rodzicielskiej. Może to być spowodowane np. niewypełnianiem obowiązków wobec dziecka lub stosowaniem przez tego rodica przedawnionego już aktu agresji wobec niego.