Jakie są prawa i obowiązki strony umowy zlecenia a jakie umowy o dzieło?

umowa zlecenie a umowa o dzieło

Czym są umowy zlecenia i o dzieło?

Umowa zlecenia jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, która reguluje stosunki pomiędzy stronami. Zgodnie z art. 734 Kodeksu Cywilnego, umowa zlecenia polega na tym, że jedna ze stron (zleceniobiorca) zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła lub świadczenia usług na rzecz drugiej strony (zleceniodawcy).

Natomiast umowa o dzieło to także umowa cywilnoprawna, która reguluje stosunki pomiędzy stronami. Zgodnie z art. 627 Kodeksu Cywilnego, umowa o dzieło polega na tym, że jedna ze stron (wykonawca) zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła na rzecz drugiej strony (zamawiającego). Wykonanie dzieła powinno być wykonane przez wykonawcę samodzielnie i we własnym imieniu.

Jakie są prawa i obowiązki strony umowy zlecenia a jakie umowy o dzieło?

Prawa i obowiązki strony umowy zlecenia

Zgodnie z art. 735 Kodeksu Cywilnego, gdy strona umowy zlecenia jest zleceniobiorcą, ma on obowiązek wykonać określone dzieło lub świadczyć usługi na rzecz zleceniodawcy. Ponadto ma on prawo do ustalonej wynagrodzenia oraz możliwości skorzystania ze swojego majątku i pracy innych osób.

Z kolei jeśli strona umowy zlecenia jest zleceniodawcą, ma on obowiązek uregulowania wynagrodzenia oraz umożliwienia wykonania dzieła lub świadczenia usług przez zleceniobiorcę. Ponadto ma on prawo do otrzymania określonego dzieła lub usługi od zleceniobiorcy.

Prawa i obowiązki strony umowy o dzieło

Zgodnie z art. 628 Kodeksu Cywilnego, gdy strona umowy o dzieło jest wykonawcą, ma on obowiązek samodzielnego i we własnym imieniu wykonać określone dzieło na rzecz zamawiającego. Ponadto ma on prawo do ustalonej wynagrodzenia oraz możliwości skorzystania ze swojego majątku i pracy innych osób.

Jeśli natomiast strona umowy o dzieło jest zamawiającym, ma on obowiązek uregulowania wynagrodzenia oraz umożliwienia samodzielnego i we własnym imieniu wykonania dzieła przez wykonawcę. Ponadto ma on prawo do otrzymania określonego dzieła od wykonawcy.