Jakie są zasady regulujące adopcję międzynarodową?

zasady regulujące adopcję międzynarodową

Czym jest adopcja międzynarodowa?

Adopcja międzynarodowa to proces, w którym dziecko z innego kraju jest przyjmowane do rodziny adopcyjnej w innym kraju. Proces ten może być bardzo skomplikowany i czasochłonny, ponieważ wymaga spełnienia szeregu wymogów prawnych i procedur. Adopcja międzynarodowa jest regulowana przez Międzynarodowe Porozumienie o Adopcji Dzieci (Hague Convention on Intercountry Adoption), które ma na celu zapewnienie bezpiecznego i uczciwego procesu adopcyjnego.

Adopcja międzynarodowa jest coraz popularniejsza, ponieważ pozwala rodzinom na przyjęcie dziecka z innego kraju, co może być trudne lub niemożliwe w ich własnym kraju. Jest to również sposób na pomoc dzieciom, które nie mają opieki rodzinnej lub są ofiarami przemocy lub niedożywienia.

Jakie są zasady regulujące adopcję międzynarodową?

Zasady regulujące adopcję międzynarodową są określone w Międzynarodowym Porozumieniu o Adopcji Dzieci. Zgodnie z tym porozumieniem państwa-strony muszą stosować się do określonych standardów dotyczących postepowania adopcyjnego. Wszystkie państwa-strony muszą m.in.:

 • Ustanawiać systemy monitorowania i nadzoru postepowań adopcyjnych;
 • Zapewniać odpowiedni poziom ochrony dla dzieci;
 • Zapewniać odpowiedni poziom ochrony dla rodzin adoptujacych;
 • Umożliwić swobodny przekaz informacji między państwami-stronami;
 • Promować współpracę między państwami-stronami.

Porozumienie to również określa procedury, które musi przejsc każda rodzina chcaca adoptować dziecko z innego kraju. Rodzinom adoptujacym nalezy m.in.:

 • Ubiegać się o certyfikat adopcyjny;
 • Przejsc badania psychologiczne;
 • Przebywać minimum 6 tygodni w kraju macierzystym dziecka;
 • Ubiegać się o zezwolenie na emigracje dziecka.

Kto może adoptować dziecko z innego kraju?

Aby adoptować dziecko z innego kraju, rodzinom nalezy spełniac okreslone warunki. Warunki te mog ą si ę r ó ż ni ć w zale ż no ś ci od pa ń stwa – strony . Og ó lnie , ab y adoptowa ć , rodzinom nale ż y:

  < li >M ie ć ustalon ą stabiln ą sytuacj ę finansow ą ; < li >M ie ć ustalon ą stabiln ą sytuacj ę mieszkaniow ą ; < li >M ie ć ustalon ą stabiln ą sytuacj ę emocjonlan ą ; < li >By ć pe ł noletnim i posiada ć odpowiednie do ś wiadczenia ; < li >By ć gotowym do podr ó ż y do kraju macierzystego dziecka . < p > Ponadto , istnieje kilka dodatkowych warunk ó w , takich jak minimalny wiek rodzin adoptujacych oraz minimalna liczb a lat ma ł ż e ń skich . Ka ż de pa ń stwo – strona ma swoje indywidualne wymagania dotyczace adopcji mi ed zynarodowej .