Najważniejsze zmiany w prawie w ciągu ostatnich lat

Nowe przepisy dotyczące ochrony środowiska

Od kilku lat w Polsce wprowadzane są nowe przepisy dotyczące ochrony środowiska. Celem tych zmian jest ograniczenie szkodliwych skutków dla środowiska, które powstają w wyniku działalności człowieka. Przykładem takich zmian jest ustawa o odpadach, która nakłada na producentów i importerów obowiązek recyklingu lub utylizacji odpadów. Ustawa ta ma na celu zmniejszenie ilości odpadów trafiających do środowiska naturalnego.

Kolejnym ważnym przepisem jest ustawa o gospodarce niskoemisyjnej, która ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Ustawa ta wymaga od firm i instytucji publicznych stosowania technologii niskoemisyjnych oraz inwestowania w rozwiązania proekologiczne. W ten sposób chce się zapobiec dalszej degradacji środowiska naturalnego.

Zmiany w prawie podatkowym

W ciągu ostatnich lat doszło również do istotnych zmian w prawie podatkowym. Jedną z najważniejszych zmian było wprowadzenie tzw. podatku CIT, czyli podatku od towarów i usług. Jego celem jest umożliwienie państwu lepszej kontroli nad obrotem gospodarczym oraz zapobieganiu oszustwom podatkowym. Ponadto, od kilku lat obniżane są stawki podatkowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, co ma na celu stymulację rozwoju sektora MSP.

Kolejną ważną zmianą jest wprowadzenie tzw. ulgi abolicyjnej, czyli możliwości odliczenia od podatku określonego procentu poniesionych kosztów inwestycyjnych. Ma to na celu stymulacje inwestycji i rozwoju gospodarczego kraju. Ulga ta jest szeroko stosowana przez duże firmy, ale również małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z tego rodzaju ulg.

Usprawnienia systemu sądownictwa

Ostatnie lata to również okres istotnych reform systemu sądownictwa. Najważniejsza z nich to reforma cywilna, która miała na celu usprawnienie postepowań cywilnych oraz skrócenia ich czasu trwania. Reforma ta polega m.in. na uproszczeniu procedur sadowych oraz wprowadzeniu elektronicznego postepowania cywilnego.

Kolejną ważną reforma jest reforma administracyjna, która ma na celu usprawnienie postepowan administracyjnych oraz skrócenia ich czasu trwania. Reforma ta polega m.in. na uproszczeniu procedur administracyjnych oraz wprowadzeniu elektroniczncyh postepowan administracyjnych.