Prawo spadkowe Kraków

Kraków prawo spadkowe

Spadkobierstwo to temat, który każdego może dotknąć. Prawo spadkowe Kraków reguluje kwestie związane z dziedziczeniem majątku po zmarłym. Z tego powodu warto znać podstawowe informacje na ten temat.

Postępowanie spadkowe

Po śmierci osoby, której majątek podlega dziedziczeniu, spadkobiercy muszą przeprowadzić prawo spadkowe Kraków. Celem postępowania jest ustalenie, kto jest spadkobiercą oraz określenie udziałów każdego z nich w odziedziczonej własności.

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku. Wniosek taki powinien zawierać informacje o zmarłym, wskazanie spadkobierców oraz przedmioty majątkowe, które są dziedziczone.

Po złożeniu wniosku sąd podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania spadkowego. W trakcie postępowania sąd zbiera dokumenty, które poświadczają dziedziczenie, np. akt zgonu, dokumenty potwierdzające własność zmarłego itp.

Na podstawie zebranych dokumentów sąd dokonuje ustaleń dotyczących dziedziczenia Po wydaniu postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, spadkobiercy mogą przejąć majątek, który przysługuje im na mocy ustawy lub testamentu. W przypadku, gdy w testamencie nie określono wszystkich dziedziców lub podziału majątku, a spadkobiercy nie mogą osiągnąć porozumienia w tej kwestii, to sąd może zlecić podział majątku.

Dziedziczenie ustawowe, a testamentowe

Dziedziczenie ustawowe ma miejsce w sytuacji, gdy zmarły nie sporządził testamentu lub jeśli sporządził, ale ten został uznany za nieważny. W takim przypadku prawo spadkowe Kraków następuje na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, które precyzują, kto i w jakiej kolejności dziedziczy majątek po zmarłym.

Natomiast dziedziczenie testamentowe następuje w sytuacji, gdy zmarły sporządził ważny testament. W testamencie można określić, kto ma dziedziczyć majątek po zmarłym oraz w jakich proporcjach. Testament może zostać sporządzony w formie aktu notarialnego, odręcznego lub ustnego przed trzema świadkami.


Więcej informacji znajdziesz na stronie https://kancelaria fojtik.com.