Zabezpieczenie wierzytelności kancelaria

Zabezpieczenie wierzytelności kancelaria

Życie pokazuje, że bycie wierzycielem to wcale niełatwy kawałek chleba. Istnienie wierzytelności w sensie prawnym nie oznacza, że otrzymamy ją rzeczywiście. W prawie polskim nie występuje kara więzienia za długi. Oznacza to, że niewypłacalnemu dłużnikowi nie można nic zrobić. Warto wiedzieć, jak ustanowić zabezpieczenie wierzytelności kancelaria?

Zabezpieczenie wierzytelności kancelaria

Postępowanie zabezpieczające

Podstawowym trybem, w jakim następuje zabezpieczenie wierzytelności kancelaria, jest postępowanie zabezpieczające — jeden z trybów postępowania cywilnego. Dzieli się ono na zabezpieczenie nowacyjne i konserwacyjne. Zabezpieczenie nowacyjne polega na tymczasowym ukształtowaniu obowiązków obowiązanego wobec uprawnionego, natomiast zabezpieczenie konserwacyjne na utrzymaniu dotychczasowego stanu rzeczy np. poprzez zakaz zbycia konkretnych składników majątkowych.

Skarga pauliańska

Actio Pauliana przewidziana w Kodeksie Cywilnym służy na wypadek, gdyby nie dokonano zabezpieczenie wierzytelności kancelaria, a dłużnik celowo popadł w niewypłacalność poprzez zbycie drogocennych przedmiotów osobie trzeciej. W takim wypadku prawo pozwala wierzycielowi zrealizować wierzytelność z tego przedmiotu bez względu na prawo własności osoby trzeciej. Osoba trzecia pozbawiona w ten sposób swojego prawa ma roszczenie do dłużnika, chyba że wiedziała o jego złej sytuacji majątkowej.

Kaucja aktoryczna

W sytuacji, kiedy powód ma miejsce zamieszkania poza granicami Unii Europejskiej, pozwany może domagać się złożenia przez niego kaucji aktorycznej na zabezpieczenie kosztów procesu, na wypadek, gdyby to pozwany wygrał proces. Kaucja ma go chronić przed utrudnionym uzyskaniem należnych kosztów. Jest to pewien rodzaj zabezpieczenie wierzytelności kancelaria.

Dodatkowe wiadomości na temat zabezpieczenia wierzytelności i kancelariach, które się tym zajmują znajdziesz na https://kancelariafojtik.com/area/prawo-obrotu-wierzytelnosciami/.